Kontoråret 2021 – hva venter fremover?

Etterspørselen etter kontorareal øker, drevet av det heteste arbeidsmarkedet vi har sett siden 2007/8. Kontormarkedet har vært solid gjennom pandemien og vil komme ut sterkt også etter den smittebølgen vi nå er inne i.

Kontorintensive næringer vokser særlig sterkt, og mangel på kvalifisert arbeidskraft utgjør det største litt mer langsiktige hodebryet for mange ledere når vi går inn i juleferien. Hvordan tiltrekke seg de beste og beholde eksisterende medarbeidere, blir derfor det viktigste spørsmålet som må løses i 2022.

Arbeidsmarkedet koker

Arbeidsmarkedet har strammet seg kraftig til det siste året. Andelen helt ledige har gått fra 3,8 prosent i desember i fjor til 2,1 prosent ved utgangen av november i år. Norges Bank uttaler i siste «Regionalt Nettverk» at «Ikke siden 2007 har det vært så høy andel bedrifter med kapasitets­begrensninger. Det er også uvanlig mange som har problemer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft.»

Mens arbeidsledigheten har gått opp og ned i takt med gjenåpningen for flere tjenestesektorer, har typiske kontorintensive næringer vært gjennom den sterkeste veksten siden før finanskrisen i 2008. I Oslo har det vært særlig sterk vekst innenfor den kontorintensive «Informasjons- og kommunikasjonsnæringen».


Antall lønnstakere i Oslo samlet og i ulike næringer. Index, 1. kvartal 2020=100

Kilde: SSB og Cushman & Wakefield Realkapital

Kontormarkedet strammes til

Påbud og anbefalinger om hjemmekontor har ikke etterlatt seg et kontormarked i krise, snarere tvert imot. I Oslo har 2021 gitt:

  • Rekordhøyt søk etter kontorareal
  • Rekordhøyt volum signerte leiekontrakter
  • Synkende kontorledighet
  • Stigende leiepriser.

Nå er vi inne i en ny smittebølge og påbud om hjemmekontor over hele landet. Regjeringen setter inn store ressurser for å forsere den 3. vaksinedosen og trekker igjen av oljefondet for å gi støtte til næringslivet. Det ser ut til at vi må lære å leve med C-19 viruset. Erfaringene så langt viser at kontorintensive næringer på ingen måte har blitt slått ut av viruset.

Før sommeren i år varslet vi at det vil bli «trangt i sentrum». I ly av diskusjonen om hjemmekontor, ble flere og flere kontorlokaler i sentrum av Oslo fylt opp. Resultatet er at det er blitt vanskelig å finne egnede lokaler for litt større virksomheter som ønsker å sitte i moderne lokaler i sentrum. I Bjørvika er det ikke lokaler å oppdrive før EY flytter ut sommeren 2023, og ledigheten i området Aker Brygge – Vika, er også svært lav. I høst har vi også sett at kontorledigheten synker i øvrige deler av sentrum. Resultatet av lav ledighet og svært lav nybygging vil bli fortsatt leieprisvekst. Vårt råd til alle leietakere som vurderer å flytte i eller til sentrum, er å være tidlig ute for å sikre seg alternativer.

 


Les mer om leietakerrådgivning her


 

Cushman & Wakefield Realkapital er en ledende rådgiver i kontormarkedet. Vi legger nå et år bak oss hvor alle våre kunder på leietakersiden har vært opptatt av hvordan de bør innrette kontorene slik at de passer med fremtidens arbeidsliv. Foreløpig har vi ikke sett mange eksempler på at økt bruk av hjemmekontor har slått ut i kontoretterspørselen, men heller et ønske om å bruke arealene på en annen måte. Mange selskaper har også vegret seg for å ta fra de ansatte deres faste arbeidsplasser, og heller økt arealet for å tilrettelegge for varierte og spennende løsninger for å få de ansatte tilbake til kontoret. Vår erfaring så langt viser at bedriftene ønsker:

  • Mer areal til møterom og møteplasser
  • Flere rom for å gjennomføre gode digitale møter.

Vi ser imidlertid også at flere større virksomheter vurderer å fjerne ordningen med faste plasser for å kunne gi de ansatte fleksibiliteten til å jobbe hjemmefra.

Kontoret som møteplass blir viktigst i 2022

Vi går inn i et nytt år hvor mangel på kvalifisert arbeidskraft vil begrense vekstmulighetene til mange kontorbrukere. Kontoret som bidragsyter til å holde på og tiltrekke seg arbeidskraft, blir den viktigste kontortrenden for 2022. Forskningsresultater er tydelige på at det viktigste er å styrke kontoret som møteplass for samarbeid, læring og innovasjon. Det å styrke kontoret gjør seg ikke selv. Våre erfaringer viser at det viktigste er å:

  • Utforme attraktive lokaler hvor medarbeiderne får gjort jobben mer effektivt, trives og ønsker å møtes
  • Tilby ulike former for service og tjenester som gjør lokalene attraktive som møteplass og effektive som arbeidsplass
  • Skape aktivitet slik at medarbeiderne opplever at det er på kontoret det skjer.

 


Les mer om dette i vår siste leietakerundersøkelse


 

Vi i Cushman & Wakefield Realkapital har flere tiårs erfaring med å arbeide med eiendom som verktøy for å nå virksomhetens mål. Perioden vi har vært igjennom har ført til økt fokus på produktive, attraktive og fremtidsrettede kontorløsninger. Noe av det viktigste du som leder gjør, er å være til stede og tilgengelig slik at medarbeiderne opplever at det er viktig å møtes på kontoret. Selv om vi akkurat nå har påbud om hjemmekontor, vet vi at gleden blir stor blant medarbeiderne når de igjen kan møtes på kontoret. God jul og et godt nytt kontorår!