Åpenhetsloven

Redegjørelse etter åpenhetsloven – Realkapital Eiendom AS

1. Bakgrunn

Åpenhetsloven har til formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og å sikre at allmennheten gis tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsvilkår. For å oppnå dette formålet pålegges «større virksomheter» å foreta aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet og leverandørkjede, samt å utarbeide en årlig offentlig redegjørelse som gjøres tilgjengelig på virksomhetens nettsider.

 

2. Virksomhetens organisering og driftsområde

Realkapital Eiendom AS ble etablert i 1988. Selskapet har totalt 24 ansatte og tilbyr ulike tjenester innenfor næringsmegling, herunder kjøp og salg av næringseiendom, utleievirksomhet, verdivurdering og leietakerrådgivning. Selskapets kunder er i all hovedsak profesjonelle aktører som opererer på det norske markedet.

Realkapital Eiendom AS er en del av konsernet Realkapital-gruppen. Konsernet består av morselskapet Vikingen AS (org. nr. 948 117 754) og datterselskapene Realkapital Utvikling AS (org. nr. 980 019 535), Realkapital Eiendom AS (org. nr. 882 067 092), Realkapital Investor AS (org. nr. 823 316 062) og RK Investor AS (org. nr. 982 672 686). Den administrative oppfølgingen av virksomheten i konsernet er plassert i Realkapital AS (org. nr. 989 284 533).

I konsernet er det bare Realkapital Eiendom AS som overskrider terskelverdiene for salgsinntekt og balansesum og som følgelig er omfattet av forpliktelsene i åpenhetsloven. Denne redegjørelsen gjelder derfor for Realkapital Eiendom AS. I forbindelse med gjennomføringen av aktsomhetsvurderingene vil det imidlertid være nødvendig å involvere Realkapital AS som har det administrative ansvaret for å følge opp flere av Realkapital Eiendoms leverandører og forretningspartnere.

Som tilbyder av tjenester i et regulert marked har Realkapital Eiendom relativt få leverandører i sin leverandørkjede. Til gjengjeld har selskapet mange forretningspartnere som leverer varer eller tjenester direkte til virksomheten. De fleste av disse forbindelsene er relasjoner som Realkapital Eiendom kjenner godt fra årelangt samarbeid.

 

3. Realkapital Eiendoms arbeid med forpliktelsene i åpenhetsloven

Tidlig i lovens oppstartsfase ble det i Realkapital Eiendom foretatt en overordnet vurdering av lovens implikasjoner og hvilke områder i selskapet virksomhet som burde være prioriteringsområder i det innledende arbeidet. Det ble i den forlengelse utarbeidet et rutinedokument som beskriver hvordan Realkapital Eiendom skal følge opp de rettslige forpliktelsene i regelverket.

Rutinedokumentet ble vedtatt av styret den 13. april 2023 og gir en beskrivelse av hvordan Realkapital-gruppen skal arbeide i forbindelse med gjennomføring av aktsomhetsvurderinger og følge opp de øvrige forpliktelsene i loven. I korthet har selskapet bestemt at:

  • Daglig leder i Realkapital Eiendom AS skal ha det overordnede ansvaret for å sørge for at selskapet overholder forpliktelsene i loven, herunder at det gjennomføres regelmessige aktsomhetsvurderinger og at resultatet av disse kunngjøres i en årlig redegjørelse.
  • Gjennomføringen av aktsomhetsvurderingene i selskapet skal ta utgangspunkt i OECDs retningslinjer.
  • Det skal årlig gjøres en risikokartlegging av eksisterende leverandører og forretningspartnere som skal legge grunnlaget for videre leverandøroppfølging.
  • I forbindelse med aktsomhetsvurderingene skal det sendes ut spørreskjemaet til selskapets leverandører hvor det skal innhentes viktig informasjon fra de aktuelle aktørene.
  • Dersom innhentet informasjon gir grunn til mistanke om at menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ikke overholdes på en tilstrekkelig måte, skal det settes opp møter med de aktuelle virksomhetene hvor det tas initiativ til dialog om selskapets forventninger.
  • Informasjonsforespørsler som kommer fra interessenter, skal håndteres av daglig leder i Realkapital Eiendom AS, som kobler opp nødvendige ressurser internt eller eksternt for å gi en tilfredsstillende besvarelse av forespørselen.

I det første året har Realkapital Eiendom prioritert å få oversikt over hvilke leverandører og forretningspartnere som benyttes og hvor i selskapets leverandørkjede det er størst risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige lønns- og arbeidsvilkår. I forbindelse med dette arbeidet har det blitt gjort en gjennomgang av eksisterende leverandørkontakter og innhentet informasjon om hvor mye som på årlig basis betales til de ulike leverandørene, hvilke erfaringer man har med de ulike leverandørene, samt hvilke bransjesektorer leverandørene opererer innenfor.

 

4. Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger og arbeidet fremover

Som et ledd i aktsomhetsvurderingene for perioden 1. juli 2022 – 30. juni 2023 har Realkapital Eiendom kartlagt sine leverandører og samarbeidspartnere og vurdert faktiske og mulige negative konsekvenser for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Selskapet har her hatt hovedfokus på sine største og viktigste leverandørforbindelser, ettersom det er overfor disse selskapene at selskapet vil ha størst påvirkningskraft og innflytelse.

Den innledende vurderingen har foreløpig ikke avdekket noen faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I forbindelse med kartleggingen har Realkapital Eiendom avdekket at selskapets faste leverandører innenfor kantinetjenester, renhold og drift har etablert gode rutiner for å kontrollere at grunnleggende lønns- og arbeidsvilkår ivaretas overfor deres arbeidstakere. Dette er også kontraktsfestet mellom leverandør og Realkapital Eiendom, samt at det innhentes årlig dokumentasjon for å påse at kontraktsforpliktelsene overholdes. Ytterligere informasjonsinnhenting gjennom en leverandørundersøkelse vil eventuelt sendes ut i høst. Basert på svarene som kommer inn vil selskapet vurdere å følge opp ytterligere gjennom dialog og leverandørmøter.

Eksisterende leverandørkontakter vil også gjennomgås for å vurdere om enkelte forpliktelser bør kontraktsfestes.

Realkapital Eiendom vil i tiden fremover fortsette å følge opp sine leverandører og forretningspartnere innenfor de mest risikoutsatte delene av sin virksomhet og leverandørkjede. Selskapet vil her ha særlig fokus på å sikre at leverandørenes ansatte har lønns- og arbeidsbetingelser som er forenlige med kravene i allmenngjort tariffavtale (hvis aktuelt) og/eller reglene i arbeidsmiljøloven.

Hvilke områder i Realkapital Eiendom sin virksomhet som skal prioriteres særskilt vil vurderes fortløpende. Selskapet vil også følge med på eventuell ny veiledning fra Forbrukertilsynet for hvordan det forventes at virksomheter skal gå frem ved gjennomføring av aktsomhetsvurderinger.

 

5. Godkjenning av styret og daglig leder i selskapet

Denne redegjørelse er godkjent av samtlige styremedlemmer i Realkapital Eiendoms AS (org. nr. 882 067 092) den 29. juni 2023.