Gryende optimisme blant investorene

Vår ferske investorundersøkelse viser at investorene mener at yieldtoppen er passert. Investorene forventer at avstanden mellom kjøpere og selgere vil minske, og at dette vil føre til økt aktivitet i transaksjonsmarkedet. Økt aktivitet sees i sammenheng med utsikter til uendrede eller noe lettere finansieringsvilkår.

Lysere utsikter

2023 var et år karakterisert stigende renter og yielder og en høy grad av usikkerhet i eiendomsmarkedet. Et uforutsigbart finansieringsmarked og stor avstand mellom kjøper og selger ledet til lavt transaksjonsvolum. De lange SWAP-rentene fluktuerte mye gjennom året. Denne usikkerheten ble reflektert i våre investorundersøkelser som ble gjennomført i 2023, hvor flertallet av investorene ventet stigende yielder både i Q1 og Q3, for kontor, handel og logistikk. I 2024 er det derimot et markant skifte blant investorene. Nå venter flertallet av investorene uforandret yield de neste seks månedene for alle de tre nevnte segmentene. Svarene fra investorene tyder på at de tror usikkerheten vil bli mindre frem mot sommeren enn i året som gikk. Videre rapporterer flere investorer at de tror avstanden mellom kjøpere og selgere vil bli mindre og at transaksjonsaktiviteten vil ta seg opp.

Til stor forskjell fra forrige undersøkelse, venter nå et flertall av investorene enten forbedrede eller uendrede finansieringsvilkår. Kun 21 prosent av investorene tror finansieringsvilkårene skal forverre seg. En gryende optimisme ser ut til å bre seg blant investorene, hvor 58 prosent av investorene nå forventer å være nettokjøpere de neste månedene, mot 48 prosent i forrige undersøkelse. Av segmenter er investorene mest positive til logistikk og bolig når det kommer til avkastning de neste seks månedene, mens de er mest negative til handel. En noe større skepsis til handel enn kontor og logistikk er noe som går igjen gjennom undersøkelsen, både når det gjelder etterspørsel etter arealer og yieldutvikling. Det kan etter vår vurdering skyldes at mange ikke selv investerer i handelseiendommer, og dermed ikke er like godt kjent med oppsiden i segmentet.

Vi har spurt investorene hvilke ESG-tiltak de gjennomfører og hvilke kommersielle fordeler de anser som viktigst ved å implementere en ESG-strategi. Det mest vanlige ESG-tiltaket for investorene p.t. er investeringer i å forbedre byggenes energi-rating. Investorene rapporterer videre at de viktigste forretningsmessige fordelene ved å implementere en ESG-strategi er forbedrede eiendomsverdier samt tilgang på mer fordelaktig finansiering. I tillegg rapporterer 70 prosent av investorene at de enten rapporter i tråd med kravene i EU-taksonomien eller arbeider med å rapportere i tråd med taksonomien.

Hovedresultater fra investorundersøkelsen

  • 55 prosent av investorene venter stabile kontoryielder, mot kun 6 prosent i Q3 2023. Tilsvarende faller andelen som forventer stigende kontoryielder fra 84 prosent i Q3 2023 til 24 prosent i Q1 2024. Samme mønster registreres for handels- og logistikkeiendom. Andelen som forventer stabile yielder for handelseiendom øker fra 12 prosent til 56 prosent, og for logistikkeiendom øker andelen fra 19 prosent til 67 prosent.
  • 37 prosent av investorene venter nå at finansieringsforholdene vil forbedre seg, sammenliknet med kun 2 prosent i Q3 2023. Motsatt faller andelen som forventer seg verre finansieringsforhold fra 67 prosent til 21 prosent. 42 prosent av investorene venter uforandrede finansieringsforhold, sammenliknet med 32 prosent i forrige undersøkelse.
  • Nå venter kun 20 prosent av investorene at porteføljeverdien vil falle, mot hele 77 prosent i forrige undersøkelse. Andelen som venter økning i porteføljeverdien, stiger fra 4 prosent til 28 prosent, mens andelen som forventer uendret porteføljeverdi øker fra 19 prosent til 52 prosent.

Trykk her for å se hele rapporten


Fakta om investorundersøkelsen

  • Spørreundersøkelse rettet mot ledende investorer i det norske eiendomsmarkedet
  • Undersøkelsen ser 6 måneder frem i tid og måler investorenes forventinger
  • 90 investorer har svart på undersøkelsen
  • Undersøkelsen ble gjennomført i uke 2-3
  • Undersøkelsen er halvårlig og ble første gang gjennomført i Q1 2017

WHAT'S NEXT

Registrer deg for å motta analyser og innsikt i trender som vil prege eiendomsbransjen.