En ny hverdag trer frem

Vår ferske Leietakerundersøkelse viser at virksomhetene er i ferd med å finne ut av en ny «normal» to år etter at pandemien slapp taket. Undersøkelsen er besvart av beslutningstakere og eiendomsansvarlige i en rekke ledende virksomheter lokalisert i Oslo-området.

70% av de spurte fremhever kontoret som svært viktig for å nå virksomhetens strategiske mål. Det er tre strategiske områder som peker seg ut:

 1. Beholde og tiltrekke seg den mest attraktive arbeidskraften
 2. Fleksibilitet til endring gjennom leiekontrakten, utforming av lokaler og tekniske løsninger samt gjennom bruken av lokalene
 3. Bærekraft gjennom krav til og samarbeid med gårdeier, energibruk, transport og arealbruk

Beholde og tiltrekke seg den mest attraktive arbeidskraften

Hele 95% mener at kontorlokalene er viktige eller svært viktige for å tiltrekke seg og beholde de beste. Arbeidsledigheten er lav og etterspørselen høy etter den mest attraktive arbeidskraften innen flere kontorintensive næringer som IKT, finans, advokatfirmaer, rådgivende ingeniører, konsulentselskaper med flere.

Tomme kontorlokaler trukket frem som et stort problem for mange virksomheter.

Tomme kontorlokaler og da særlig mange tomme pulter er trukket frem som et stort problem for mange virksomheter. Her er det store forskjeller og nyanser mellom virksomheter. I sum tyder ikke undersøkelsen på et behov for å redusere samlet areal, men innholdet og utformingen er i endring. Det er behov for en omdisponering av areal med mindre plass til faste kontorplasser og større behov for støtterom med Teams-løsning og sosiale møteplasser. Flere har pekt på bruken av hjemmekontor som en årsak til svekket kultur. Undersøkelsen viser at færre nå ser på dette som et problem. I 2022 var det 61% som var enige i at bruken av hjemmekontor svekket muligheten til å bygge felles kultur. Nå er andelen sunket til 47%. Men fortsatt er andelen høy.

Undersøkelsen gir ikke eksplisitte svar på hva som er viktig for å tiltrekke og beholde arbeidskraften, men følgende resultater gir en god pekepinn:

 • 88% mener det er akseptabelt å være innenfor maksimalt 10 min fra nærmeste tog- eller T-banestasjon
 • 90% mener lokalisering i Sentrum og Skøyen med sine urbane kvaliteter vil være strategisk riktig for å lykkes i fremtiden
 • 80% mener friheten til å velge hjemmekontor er et (nødvendig) gode for deres ansatte
 • 19% trekker frem «konsentrert arbeid» som den viktigste utfordringen i dagens lokaler
 • 21% trekker frem «bygge felles kultur» og «gjennomføring av digitale møter» blant de tre viktigste utfordringer i dagens kontorløsning
 • 56% trekker frem Garderobe og dusj, personalrestaurant og sykkelparkering som de tre viktigste service og tjenester i valg av neste lokale

Fleksibilitet

Fleksibilitet har alltid vært viktig i kontormarkedet hvor kontraktene gjerne er lange, mens virksomhetene endres løpende. Særlig har det vært viktig for mange leietakere å sikre seg muligheten til mer areal, mens mindre areal oftere kan løses gjennom fremleie. De siste års erfaringer med endret bruk av arealer og nye arbeidsmåter, har gjort fleksibilitet i bruken og utformingen enda viktigere. En rekke funn i undersøkelsen støtter opp om dette:

 • 25% mener at «Fleksibilitet til å gjøre endringer i lokalet» og «Fleksibilitet til å endre arealbruk» er blant de tre viktigste utfordringer å møte i dagens kontorløsning
 • 48% har faste plasser i dag, men 27% ser for seg at de har faste plasser i de neste kontorlokalene.

Det kan være verdt å dvele litt ved det siste resultatet, hvor 48% av de spurte har en kontorløsning med faste plasser, mens kun 27% ser for seg at det vil være løsning neste gang de skal velge lokaler.  De ser da for seg økende bruk av «free seating» samt en økende bruk av underdekning. Beslutningstakerne ser trolig i økende grad et behov for å gi mer areal til fellesskapet og ta areal fra den enkeltes «private» bruk. For å få til det innen gitte budsjetter ønsker de økt fleksibilitet i hvordan arealene disponeres gjennom å redusere fast plasser ved kontorpulter.

Samtidig vet vi fra mange behovsundersøkelser blant de ansatte hos våre kunder, at mange ønsker å beholde de faste plassene. Det vil trolig ta tid å endre. Interessant i så måte er det å se at når vi målte dette for to år siden var det 52% som hadde faste plasser mot 48% nå. Utviklingen går sakte i retning færre faste plasser. Dette henger trolig sammen med økt bruk av aktivitetsbaserte arbeidsplasskonsepter hvor en løsning uten faste plasser er et av premissene.

Bærekraft

Bærekraft og ESG trekkes frem som stadig viktigere for virksomhetene. Det har trolig sammenheng med stadig økende krav til bærekraftsrapportering. De største virksomhetene må allerede rapportere og flere mindre har selv valgt å rapportere. Fra i år og neste år vil alle virksomheter med 250 ansatte eller flere også underlegges krav til bærekraftsrapportering. Det betyr at godt over halvparten av de som har svart på vår undersøkelse, har eller får pålegg om ESG-rapportering. Da er det ikke overraskende at gårdeiers erfaring og tilrettelegging for bærekraftige løsninger, blir viktig for deres valg av kontorlokaler. Virksomhetene peker på følgende som de viktigste ESG områdene ved valg av kontorlokaler:

 • Energieffektivitet
 • Bærekraftige materialer og løsninger
 • Avfallshåndtering
 • Transport
 • Arealbruk

61% av virksomhetene vil kun vurdere lokaler med høy miljøsertifisering (eks BREEAM Excellent eller høyere) neste gang de søker etter lokaler. Mange gårdeiere er opptatt av om leietakerne er villige til å betale for de kvalitetene som legges inn i bygg med høy grad av miljøsertifisering. Svaret er at de fleste blant målgruppen for denne undersøkelsen setter høy miljøsertifisering som et krav for i det hele tatt å vurdere lokalet. Det blir interessant å se om tilbudet på lokaler klarer å henge tritt med stadig økende miljøkrav fra leietakerne.

Trykk her for å laste ned hele rapporten

 

Fakta om Leietakerundersøkelsen

 • Respondentene er 82 beslutningstakere/eiendomsansvarlige blant våre kunder av ledende virksomheter.
 • Virksomhetene leier ca. 450.000 kvm og har ca. 18.000 kontoransatte i Norge.
 • Undersøkelsen er gjennomført i uke 17-19.

WHAT'S NEXT

Registrer deg for å motta analyser og innsikt i trender som vil prege eiendomsbransjen.