Stigende stemning, investorene øyner muligheter

Vår ferske investorundersøkelse, som måler investorenes forventninger de neste 6 månedene, viser at investorene er over fjorårets rentesjokk og øyner muligheter. Flere venter fortsatt lav aktivitet i transaksjonsmarkedet det kommende halvåret grunnet makroøkonomisk usikkerhet, vanskelige finansieringsforhold og avstand mellom kjøpere og selgere. Investorene ser for seg at markedet bedrer seg mot sommeren, og venter et mer normalisert marked i andre halvår.

Det verste sjokket har lagt seg

Da vi gjennomførte undersøkelsen i september i fjor, så vi et tydelig stemningsskifte der det var en stor økning i andelen investorer som var avventende og andelen investorer som ønsket å øke eksponeringen falt til rekordlave 47 prosent. På samme tidspunkt hadde 5-års SWAPen steget til 3,8 prosent og var dobbelt så høy som ved inngang til 2022. Det var stor usikkerhet rundt den videre utviklingen i renter, yielder og eiendomsverdier. Det var en naturlig respons fra investorene å ta en «vent og se» posisjon. Siden den gang har 5-års SWAP beveget seg ned til 2,9 prosent, samtidig har de kraftige renteøkningene fra Norges bank avtatt. Svarene fra denne runden, viser at investorene er over det verste rentesjokket og andelen investorer som ønsker å være netto kjøpere har steget fra 47 til 58 prosent. Det indikerer at det er en gryende optimisme blant investorene og at flere ser muligheter i markedet de kommende 6 måneder. Spesielt egenkapitalinvestorer rapporterer at de ønsker å handle, men at de samtidig er forsiktige og venter på riktig deal. Det er også aktører som ser muligheter i forbindelse med gjeld som skal refinansieres og eventuelle tiltak for å styrke LTV og rentedekningsgrad.

Investorene venter ytterligere oppgang i yieldene det neste halvåret. Det ventes en bred oppgang på tvers av segmentene. Samtidig viser undersøkelsen at det er en liten økning i andelen investorer som venter svakere utvikling i etterspørselen etter kontor- og logistikkarealer. For retail venter investorene et markert fall i etterspørselen. Videre venter 60 prosent av investorene negativ utvikling i eiendomsverdier. Driveren bak verdinedgangen er videre oppgang i yieldene. De fleste har tro på at kontoreiendom vil gi best avkastning kommende 6 måneder (41 prosent) etterfulgt av logistikk (21 prosent) og samfunnsbygg (18 prosent).

Vi har spurt investorene hva de tror vil karakterisere transaksjonsmarkedet de neste 6 månedene. Svarene kan oppsummeres i tre punkter:

 • Fortsatt lavt volum grunnet makroøkonomisk usikkerhet
 • Finansiering fortsetter å dempe aktiviteten i markedet. Refinansieringsrisiko kan gi muligheter
 • Avstanden mellom kjøper og selger ventes å bli mindre utover året.

Hovedpunkter fra investorundersøkelsen

 • 58% av investorene ønsker å være netto kjøpere de kommende 6 månedene
 • 60% av investorene venter flat utvikling i etterspørselen etter leie av kontor- og logistikkarealer
 • 74% av investorene venter en nedgang i etterspørselen etter leie av handelslokaler
 • 60% av investorene venter at finansiering blir vanskeligere
 • 60% av investorene venter en nedgang i porteføljeverdien og 49% oppgir utvikling i yielder som årsak til nedgangen
 • 41 % av investorene tror at kontor vil gi best avkastning de neste månedene. Andre segmenter som trekkes frem er logistikk (21%) og samfunnsbygg (18%)

Trykk her for å se hele rapporten

 

Fakta om investorundersøkelsen

 • Spørreundersøkelse rettet mot ledende investorer i det norske eiendomsmarkedet
 • Undersøkelsen ser 6 måneder frem i tid og måler investorenes forventinger
 • 113 investorer har svart på undersøkelsen
 • Undersøkelsen ble gjennomført i uke 2-3

Undersøkelsen er halvårlig og ble første gang gjennomført i Q1 2017

WHAT'S NEXT

Registrer deg for å motta analyser og innsikt i trender som vil prege eiendomsbransjen.